வங்கித்தொடர்புகள்

வங்கித்தொடர்புகள்:

Hinduistische Gemeinde in Deutschland
IBAN : DE22 4105 0095 0024 2054 45

SWIFT-BIC: WELADED1HAM

Hinduistische Gemeinde in Deutschland
IBAN : DE19 4105 0095 0005 0708 91

SWIFT-BIC: WELADED1HAM