ஆலயநேரம்

திறந்திருக்கும் நேரம்:
தினமும் 8.00 – 14.00 மணி 17.00 – 20.00 மணி

பூசைநேரங்கள்:
தினமும் காலை 8.00 மணி, நன்பகல் 12.00 மணி,மாலை 18.00 மணி